Regler for færdsel i naturen


I skovene og de øvrige offentlige arealer må man som hovedregel færdes overalt, hvor der ikke er skilte om andet. På cykel skal man dog følge veje og småstier. For mountainbikes vedkommende gælder samme regler som for andre cykler i skovene. Der gælder særlige regler for heste, og motorkørsel er generelt forbudt på skovveje.
Reglerne fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, som også omfatter privatejede arealer. En del af Naturparken er privat og ejerne bor i Naturparken. Her bør de besøgende vise hensyn. Der er ingen fornuftig mening i gå på tværs af disse hensyn eller endog bryde regler, da Naturparkens utallige stier og tilladte arealer giver tilstrækkelige muligheder for at komme rundt i landskabet. De steder, hvor gennemgang var ønskelig, har kommunerne kunnet forhandle sig frem til stier, fordi publikum til gengæld har optrådt hensynsfuldt.
Fra den ovennævnte hjemmeside skal her citeres de vigtigste retningslinjer for privatejede arealer, som er nedfældet mere specifikt i bl.a. vejlovene og Naturbeskyttelsesloven:

Overalt skal man tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt respektere de skilte, man møder på sin vej.
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.
På private, udyrkede arealer , der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. Du kan se adgangsmulighederne for de udyrkede arealer på dette oversigtsskema.
Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.”

FNV’s nytårstur 2016 på det økologiske Søris, hvor ejeren har selv har åbnet og beskrevet en rute for publikum i et spændende landskab, som tidligere var lukket land for alle.