Organisation


Organisation
Naturparken er et samarbejde mellem Egedal, Furesø, Frederikssund og Allerød Kommuner og Naturstyrelsen. Den daglige drift varetages af et sekretariat i samarbejde med en styregruppe. Der er nedsat et  naturparkråd, der rådgiver  politikerne og forvaltningen.

Sekretariatet
Naturparkens daglige drift varetages af sekretariatet, der drives af Egedal, Furesø og Frederikssund Kommuner. Sekretariatsleder og Naturvejleder for Naturpark Mølleåen kan kontaktes på:
Email: naturvejledning@egekom.dk

Styregruppen
Styregruppen for Naturpark Mølleåen består af repræsentanter for de deltagende og aktive kommuner og Naturstyrelsen. Styregruppens sammensætning er:

 • Ida Elisa Bode - Afdelingsleder i  Egedal Kommune
 • Helle Bank - Afdelingsleder i Furesø Kommune
 • Charlotte Mølgaard - Specialkonsulent i Naturstyrelsen
 • Ole Dahlqvist Sørensen - Landskabsplanlægger i Allerød Kommune
 • Karin Helene Larsen - Biolog i Frederikssund Kommune
 • Jacob Nøhr Schubart - Sekretariatsleder og Naturvejleder i Naturpark Mølleåen

Naturparkrådet
Naturparkrådet er et rådgivende organ, der har til formål at rådgive politikere og forvaltninger. Naturparkrådet mødes to gange årligt, og består bl.a. af repræsentanter for de grønne råd, Naturpark Mølleåens Venner, DN, museerne, Friluftsrådet, lodsejere, landboforeningerne,  Naturstyrelsen og lokale politikere. Du kan læse mere om Naturparkrådet her.

Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere og initiativtagere til naturparken er Naturpark Mølleåens Venner og Danmarks Naturfredningsforening (DN). De to links fører til hjemmesider med kontaktadresser mv, idet DN dog yderligere er opdelt i en afdelingsbestyrelse for hver kommune.

Naturparkplan
Naturpark Mølleåens mange aktiviteter og projekter er skitseret i naturparkplanen. Det er et krav for at blive godkendt som naturpark under Danske Naturparker at der udarbejdes en naturparkplan. Ved den første certificering af Naturpark Mølleåen blev der udarbejdet en naturparkplan for 2017-2021, og ved den efterfølgende gen-certificering for 2022-2026.

Du kan læse mere om Naturparkplanen her.


Danske Naturparker
Danske Naturparker er en certificeringsordning oprettet af Friluftsrådet. Her godkendes de større regionale naturparker, som ikke er nationalparker, efter særlige kriterier. Certificeringen fremhæves til dette formål i Naturplan Danmark. Naturparken godkendes og certifikatet udstedes af Danske Naturparkers Nationalkomité. Danske Naturparkers Nationalkomité er den faglige kvalitetssikring af rammerne for Danske Naturparker og for vurderingen af ansøgninger om at blive naturpark eller pilotnaturpark. Nationalkomiteen vurderer alle ansøgninger til Danske Naturparker og repræsenterer de overordnede interesser, der er tilknyttet arbejdet med og udviklingen af naturparker.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker mødes to gange årligt og vurderer de indkomne natur- og pilotnaturparkansøgninger. I nogle tilfælde kan der være behov for eksterne faglige vurderinger, som sekretariatet for Danske Naturparker sørger for bliver udarbejdet og fremlagt for komiteen sammen med ansøgningen. Nationalkomiteen indstiller ansøgninger til Friluftsrådets bestyrelse, der træffer endelig beslutning.

På udpegningstidspunktet deltog:

 • Naturstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner
 • KU Skov og Landskab
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Dansk Turismefremme
 • Naturhistorisk Museum i Århus
 • De kommunale Park‐ og Naturforvaltere
 • Dansk Skovforening (observatør)
 • Landbrug og Fødevarer
 • Friluftsrådet.

Certificeringen medfører ingen ændringer i lodsejernes rettigheder, som er underordnet lovgivning, fredning og kommunal planlægning som hidtil. Der henvises i øvrigt til Danske Naturparkers hjemmeside.

Kommuner og Naturstyrelsen
Anlæg og drift styres af de enkelte kommuner og Naturstyrelsen Hovedstaden i deres egne områder:
Egedal Kommune
Tlf. 7259 6000
Furesø Kommune
Tlf. 7235 4000
Allerød Kommune
Tlf. 4810 0100
Frederikssund Kommune
Tlf. 4735 1000
Naturstyrelsen Hovedstaden
Tlf. 7254 3151

DOKUMENTER

Naturparkplan