Organisation

Initiativtagere og samarbejdspartnere er Naturpark Mølleåens Venner og Danmarks Naturfredningsforening (DN), hvor de to links fører til hjemmesider med kontaktadresser mv, idet DN dog yderligere er opdelt i en afdelingsbestyrelse for hver kommune.

Styregruppen
Styregruppen for Naturpark Mølleåen består af repræsentanter for de deltagende og aktive kommuner, og Naturstyrelsen. Styregruppens sammensætning er:

 • Jeanette Christensen Back - Afdelingsleder og konstitueret centerchef  i Center for Teknik og Miljø i Egedal Kommune
 • Susanna Kjær Nielsen - Chefkonsulent i Furesø Kommune
 • Charlotte Mølgaard - Specialkonsulent i Naturstyrelsen
 • Ole Dahlqvist Sørensen - Landskabsplanlægger i Allerød Kommune
 • Karin Helene Larsen - Biolog i Frederikssund Kommune
 • Mette Blæsbjerg - Sekretariatsleder og Naturvejleder i Naturpark Mølleåen

Naturparkrådet
Naturparken er et samarbejde mellem kommunerne og Naturstyrelsen med et naturparkråd og et sekretariat. Politikerne og forvaltningerne rådgives af Naturparkrådet, som er et koordinerende og rådgivende organ bestående af 1 kommunalbestyrelsesmedlem, 1 medlem af Grønt Råd og 1-2 lodsejerrepræsentanter fra hver af de fire kommuner, samt 1 medlem fra Naturstyrelsen, de lokale museer, Foreningen Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og landboforeningerne. Kommunernes forvaltninger deltager i møderne og foretager i øvrigt administrationen på vegne af kommunalbestyrelserne, som har den besluttende myndighed.
Se medlemsliste her: Medlemmer af Naturparkrådet 2020

Danske Naturparker er en certificeringsordning oprettet af Friluftsrådet. Her godkendes de større regionale naturparker, som ikke er nationalparker, efter særlige kriterier. Certificeringen fremhæves til dette formål i Naturplan Danmark. Naturparken godkendes og certifikatet udstedes af Danske Naturparkers Nationalkomité. Danske Naturparkers Nationalkomité er den faglige kvalitetssikring af rammerne for Danske Naturparker og for vurderingen af ansøgninger om at blive naturpark eller pilotnaturpark. Nationalkomiteen vurderer alle ansøgninger til Danske Naturparker og repræsenterer de overordnede interesser, der er tilknyttet arbejdet med og udviklingen af naturparker.
Nationalkomiteen for Danske Naturparker mødes to gange årligt og vurderer de indkomne natur- og pilotnaturparkansøgninger. I nogle tilfælde kan der være behov for eksterne faglige vurderinger, som sekretariatet for Danske Naturparker sørger for bliver udarbejdet og fremlagt for komiteen sammen med ansøgningen.
Nationalkomiteen indstiller ansøgninger til Friluftsrådets bestyrelse, der træffer endelig beslutning.

På udpegningstidspunktet deltog:

 • Naturstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner
 • KU Skov og Landskab
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Dansk Turismefremme
 • Naturhistorisk Museum i Århus
 • De kommunale Park‐ og Naturforvaltere
 • Dansk Skovforening (observatør)
 • Landbrug og Fødevarer
 • Friluftsrådet.

Certificeringen medfører ingen ændringer i lodsejernes rettigheder, som er underordnet lovgivning, fredning og kommunal planlægning som hidtil. Der henvises i øvrigt til Danske Naturparkers hjemmeside.

Naturparkplan, udpegningsgrundlag og ansvarsfordeling
Du kan blandt andet læse om de kommende projekter i Naturpark Mølleåen i Naturparkplanen for 2017-2021, som var en del af ansøgningen til Danske Naturparker. Foreningen Naturparkens Venner har desuden en side om Naturparkens Udpegningsgrundlag.
Hver kommune og organisation er ansvarlig for at opfylde de aktiviteter, som er præciseret i Naturparkplanen s. 28-31. De 21 aktiviteter danner udgangspunktet for arbejdet med naturparken i de fem år, som projektperioden løber. Der samarbejdes om de aktiviteter, hvor det giver mening ift den nuværende organisering. Hvert år indberettes der til Danske Naturparker omkring arbejdet og udviklingen af Naturpark Mølleåen.

Kontakt
Naturparkens sekretariat (Koordinering, PR, naturvejleder, fælles arrangementer mv.) drives af Egedal og Furesø kommuner.
Sekretariatsleder og Naturvejleder for Naturpark Mølleåen er Mette Blæsbjerg: e-mail mette.blaesbjerg@egekom.dk og tlf. 7259 7336.
Anlæg og drift styres af de enkelte kommuner og Naturstyrelsen Hovedstaden i deres egne områder som hidtil:
Egedal Kommune
Tlf. 7259 6000
Furesø Kommune
Tlf. 7235 4000
Allerød Kommune
Tlf. 4810 0100
Frederikssund Kommune
Tlf. 4735 1000
Naturstyrelsen Hovedstaden
Tlf. 3997 3900

DOKUMENTER