Organisation

Organisation
Naturparken er et samarbejde mellem de fire kommuner og Naturstyrelsen. Den daglige drift varetages af et sekretariat, i samarbejde med en styregruppe. Der er nedsat et  naturparkråd, der rådgiver  politikerne og forvaltningen. 

Sekretariatet
Naturparkens daglige drift varetages af sekretariatet, der drives af Egedal og Furesø kommuner. Sekretariatsleder og Naturvejleder for Naturpark Mølleåen er Mette Blæsbjerg:
Email: mette.blaesbjerg@egekom.dk 
Tlf: 72597336

Styregruppen
Styregruppen for Naturpark Mølleåen består af repræsentanter for de deltagende og aktive kommuner, og Naturstyrelsen. Styregruppens sammensætning er:

 • Jeanette Christensen Back - Centerchef  i Center for Klima, Teknik og Miljø i Egedal Kommune
 • Susanna Kjær Nielsen - Chefkonsulent i Furesø Kommune
 • Charlotte Mølgaard - Specialkonsulent i Naturstyrelsen
 • Ole Dahlqvist Sørensen - Landskabsplanlægger i Allerød Kommune
 • Karin Helene Larsen - Biolog i Frederikssund Kommune
 • Mette Blæsbjerg - Sekretariatsleder og Naturvejleder i Naturpark Mølleåen

Naturparkrådet
Naturparkrådet er et rådgivende organ, der har til formål at rådgive politikere og forvaltninger. Naturparkrådet mødes to gange årligt, og består bl.a. af repræsentanter for de grønne råd, Naturpark Mølleåens Venner, DN, museerne, Friluftsrådet, lodsejere, landboforeningerne,  Naturstyrelsen og lokale politikere. Du kan læse mere om Naturparkrådet her.

Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere og initiativtagere til naturparken er Naturpark Mølleåens Venner og Danmarks Naturfredningsforening (DN). De to links fører til hjemmesider med kontaktadresser mv, idet DN dog yderligere er opdelt i en afdelingsbestyrelse for hver kommune.

Naturparkplan
Naturpark Mølleåens mange aktiviteter og projekter er skitseret i naturparkplanen. Det er et krav, som del af ansøgningen til Danske Naturparker, at der udarbejdes en naturparkplan. Naturparkplanen skal indeholde mål og aktiviteter indenfor temaerne natur, kultur, friluftsliv, turisme, erhverv og formidling. Naturparkplanen skal vedtages politisk i kommunerne og skal være godkendt af Danske Naturparker. 

Som del af ansøgningen om at blive naturpark blev der udarbejdet en Naturparkplan for 2017-2021. I forbindelse med genmærkningen er der udarbejdet en   Naturparkplan for 2022-2026.

Foreningen Naturparkens Venner har desuden en side om Naturparkens Udpegningsgrundlag.

 Hvert år indberettes der til Danske Naturparker omkring arbejdet og udviklingen af Naturpark Mølleåen.

 

 

Danske Naturparker
Danske Naturparker er en certificeringsordning oprettet af Friluftsrådet. Her godkendes de større regionale naturparker, som ikke er nationalparker, efter særlige kriterier. Certificeringen fremhæves til dette formål i Naturplan Danmark. Naturparken godkendes og certifikatet udstedes af Danske Naturparkers Nationalkomité. Danske Naturparkers Nationalkomité er den faglige kvalitetssikring af rammerne for Danske Naturparker og for vurderingen af ansøgninger om at blive naturpark eller pilotnaturpark. Nationalkomiteen vurderer alle ansøgninger til Danske Naturparker og repræsenterer de overordnede interesser, der er tilknyttet arbejdet med og udviklingen af naturparker.

Nationalkomiteen for Danske Naturparker mødes to gange årligt og vurderer de indkomne natur- og pilotnaturparkansøgninger. I nogle tilfælde kan der være behov for eksterne faglige vurderinger, som sekretariatet for Danske Naturparker sørger for bliver udarbejdet og fremlagt for komiteen sammen med ansøgningen. Nationalkomiteen indstiller ansøgninger til Friluftsrådets bestyrelse, der træffer endelig beslutning.

På udpegningstidspunktet deltog:

 • Naturstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner
 • KU Skov og Landskab
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Dansk Turismefremme
 • Naturhistorisk Museum i Århus
 • De kommunale Park‐ og Naturforvaltere
 • Dansk Skovforening (observatør)
 • Landbrug og Fødevarer
 • Friluftsrådet.

Certificeringen medfører ingen ændringer i lodsejernes rettigheder, som er underordnet lovgivning, fredning og kommunal planlægning som hidtil. Der henvises i øvrigt til Danske Naturparkers hjemmeside.

Kommuner og Naturstyrelsen
Anlæg og drift styres af de enkelte kommuner og Naturstyrelsen Hovedstaden i deres egne områder:
Egedal Kommune
Tlf. 7259 6000
Furesø Kommune
Tlf. 7235 4000
Allerød Kommune
Tlf. 4810 0100
Frederikssund Kommune
Tlf. 4735 1000
Naturstyrelsen Hovedstaden
Tlf. 3997 3900

DOKUMENTER

Naturparkplan

Referater