Organisation og kontakt


Kontakt
Anlæg og drift styres af de enkelte kommuner og Naturstyrelsen Østsjælland i deres egne områder som hidtil:
Egedal Kommune
Tlf. 7259 6000
Furesø Kommune
Tlf. 7235 4000
Allerød Kommune
Tlf. 4810 0100
Frederikssund Kommune
Tlf. 4735 1000
Naturstyrelsen Østsjælland
Tlf. 7254 3000

Naturparkens sekretariat (Koordinering, PR, naturvejleder, fælles arrangementer mv.) drives af Egedal og Furesø kommuner.
Naturvejleder og administrativ medarbejder/sekretær for Naturpark Mølleåen er Kristoffer Schou: Tlf. 7259 7222.

Initiativtagere og samarbejdspartnere er Naturpark Mølleåens Venner og Danmarks Naturfredningsforening (DN), hvor de to links fører til hjemmesider med kontaktadresser mv, idet DN dog yderligere er opdelt i en afdelingsbestyrelse for hver kommune.

Naturparkrådet
Naturparken er et samarbejde mellem kommunerne og Naturstyrelsen med et naturparksråd og et sekretariat. Politikerne og forvaltningerne rådgives af Naturparkrådet, som er et koordinerende og rådgivende organ bestående af 1 kommunalbestyrelsesmedlem, 1 medlem af Grønt Råd og 1-2 lodsejerrepræsentanter fra hver af de fire kommuner, samt 1 medlem fra Naturstyrelsen, de lokale museer, Foreningen Naturparkens Venner, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og landboforeningerne. Kommunernes forvaltninger deltager i møderne og foretager i øvrigt administrationen på vegne af kommunalbestyrelserne, som har den besluttende myndighed.

Danske Naturparker er en certificeringsordning oprettet af Friluftsrådet. Her godkendes de større regionale naturparker, som ikke er nationalparker, efter særlige kriterier. Certificeringen fremhæves til dette formål i Naturplan Danmark. Naturparken godkendes og certifikatet udstedes af Danske Naturparkers Nationalkommité, hvori på udpegningstidspunktet deltog:

 • Naturstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner
 • KU Skov og Landskab
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
 • Dansk Turismefremme
 • Naturhistorisk Museum i Århus
 • De kommunale Park‐ og Naturforvaltere
 • Dansk Skovforening
 • Landbrug og Fødevarer
 • Friluftsrådet.

Certificeringen medfører ingen ændringer i lodsejernes rettigheder, som er underordnet lovgivning, fredning og kommunal planlægning som hidtil. Der henvises i øvrigt til Danske Naturparkers hjemmeside.

Naturparkplan og udpegningsgrundlag
Du kan blandt andet læse om de kommende projekter i Naturpark Mølleåen i Naturparkplanen for 2017-2021, som var en del af ansøgningen til Danske Naturparker. Foreningen Naturparkens Venner har desuden en side om Naturparkens Udpegningsgrundlag.

Dokumenter
Medlemmer af Naturparkrådet 2018
Vedtægter Naturparkrådet 2017
Dagsorden 3. Naturparkrådsmøde 15.03.2018
Referat af 3. Naturparkrådsmøde 15.03.2018